HUISHOUDELIJK REGLEMENT FC ESPERANZA PELT

1.INLEIDING

FC Esperanza Pelt wil een ontmoetingsplaats zijn waar sporters gezamenlijk met plezier, enthousiasme en voldoening kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Hiervoor zijn duidelijke afspraken onder de vorm van een huishoudelijk reglement onontbeerlijk. De club heeft per doelgroep (spelers, trainers, begeleiders en ouders) specifieke gedragsregels opgesteld. Het bestuur draagt de gedragscode actief uit. Met name de trainers, begeleiders en ouders hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van deze gedragsregels. Bij overtreding kunnen er sancties volgen.
Iedereen die lid is of lid wil worden bij FC Esperanza Pelt dient op de hoogte te zijn van de gedragsregels. Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook de ouders op de hoogte moeten zijn van de gedragsregels. Het huishoudelijk reglement is tevens te raadplegen op de website van de club.

2.GEDRAGSREGELS VOOR DE SPELER

De speler :
- is sportief, vertoont teamgeest en helpt en steunt zijn medespelers op en naast het veld.
- neemt in principe deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij trainer/afgevaardigde als niet aan de training en/of wedstrijd kan worden deelgenomen .hierbij dient rekening te worden gehouden dat school altijd voorrang heeft op voetbal.
- is bij de training en wedstrijden tijdig aanwezig :komt een speler niet naar de training en/of wedstrijd zonder tijdig af te melden dan bepaalt de trainer of de speler al dan niet bij de volgende wedstrijd mag voetballen.
- bij de wedstrijd- of tactiek bespreking, evenals bij de ploegopstelling, wordt algemene aandacht en stilte gevraagd.
- is aanwezig bij de familiedag en de jeugdhappening van de club behoudens overmacht.
- draagt tijdens de wedstrijden het tenue van FC Esperanza Pelt evenals bij activiteiten van de club als dat gevraagd wordt.
- vanaf U16 tot en met de eerste ploeg is gehouden minstens één keer per seizoen te fluiten bij jeugdtornooien.
- heeft respect voor de tegenstander en het publiek.
- accepteert de beslissingen van de scheidsrechter ook al is de speler het daar niet mee eens.
- is zuinig op alle materialen van de club die hij mag gebruiken, dus ook op de velden en kleedkamers, klopt vuile schoenen buiten de kleedkamer uit en helpt desgevraagd mee met het schoonmaken van de kleedkamer en met het verzamelen van materialen na de training.
- laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer.
- brengt zijn identiteitskaart mee naar elke wedstrijd (vanaf 12 jaar).

3.GEDRAGSREGELS VOOR DE TRAINER EN BEGELEIDER

De trainer/ploegafgevaardigde :
- heeft een voorbeeldfunctie, gedraagt zich sportief en heeft respect voor de spelers, ouders, begeleiders en uiteraard ook voor de tegenstander en de scheidsrechter.
- geeft het sportief gedrag mee aan zijn spelers en waakt over de fair-play.
- wijst supporters en ouders op hun uitlatingen tegenover eigen speler, tegenstanders en de scheidsrechter.
- zorgt voor het tijdig verwittigen van spelers en ouders bij eventuele wijzigingen, doorschuivingen naar een ander team of afgelastingen van wedstrijden/trainingen.
- is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen en voor het plaatsen en opruimen van terreinen bij trainingen/wedstrijden.
- is verantwoordelijk voor de orde in de kleedkamer tot de laatste speler de kleedkamer heeft verlaten en beslist wanneer de spelers de kleedkamer mogen verlaten.
- overlegt bij problemen altijd met de jeugdcoördinatoren.
- neemt deel aan de vergaderingen die door de jeugdcoördinatoren worden ingelegd.
- neemt deel aan de clubactiviteiten en is behoudens overmacht verplicht aanwezig op de familiedag.

4.GEDRAGSREGELS VOOR DE OUDERS VAN DE JEUGDSPELER

De ouder :
- moedigt de spelers op een positieve manier aan en niet met negatieve kritiek.
- geeft geen technische en tactische aanwijzingen aan de spelers (dit is de taak van de trainer).
- is een goed supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en naast het veld.
- helpt in de mate van het mogelijke bij het vervoer van het team bij een uitwedstrijd.
- zorgt ervoor dat zijn kind op tijd aanwezig is voor een training/wedstrijd en ziet erop toe dat zijn kind zich tijdig afmeldt voor een training/wedstrijd.
- zorgt ervoor dat het lidgeld op tijd betaald is.
- verbindt er zich toe zijn kind aan de trainer over te laten ; dit wil zeggen dat enkel de trainer en jeugdcoördinatoren beslissen wanneer en in welke ploeg de speler speelt.
- verbindt er zich toe om kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie te melden bij de jeugdcoördinator of bevoegde bestuursleden: dit wordt alleszins nooit gedaan in aanwezigheid van kinderen.
- probeert in de mate van het mogelijke aanwezig te zijn op de clubactiviteiten als eetfestijn, familiedag, jeugdtornooien en andere extra-sportieve evenementen :helpende handen van ouders worden overigens altijd enorm gewaardeerd !

5.ALLERLEI

- het bestuur bepaalt elk jaar de hoogte van het lidgeld.
Dit lidgeld dekt onder meer de administratiekosten verbonden aan de aansluiting van een speler bij de KBVB, verzekering bij de KBVB, kosten onderhoud terreinen en kantine, gebruik van terreinen, kleedkamers, kantine, vergoedingen trainers, aankoop materiaal…
- er worden geen activiteiten georganiseerd onder de naam FC Esperanza Pelt zonder de uitdrukkelijke toestemming van de beheerraad van de club.
- waardevolle voorwerpen worden best thuis gelaten.De club is niet verantwoordelijk voor diefstal.
- bij een voetbalongeval is het vereist een ongevallenformulier in te vullen. Deze is beschikbaar via de trainer of afgevaardigde en dient, samen met een klever van het ziekenfonds, binnen de 5 dagen terug overhandigd te worden.
- velden zijn geen oversteekplaatsen, maar om op te voetballen. Loop dus om het veld heen als je naar de andere kant moet.-iedereen die aanwezig is in het complex van FC Esperanza Pelt geeft principieel toestemming om foto’s te maken om op de website te plaatsen. Indien iemand evenwel een foto van hem/haar verwijderd wil zien, zal hij contact opnemen met de club die dan de betreffende foto zal verwijderen.
- alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate en zeker niet op het veld en in de kleedkamers. Wees ervan bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld kan zijn.
- er geldt een absolute nultolerantie voor drugsbezit en drugsgebruik in het complex van FC Esperanza Pelt. Overtredingen zullen direct leiden tot een complex verbod.
- racisme, xenofobie, discriminatie, schelden, grof taalgebruik, pesten of kwetsen van wie dan ook wordt niet getolereerd en zal aanleiding geven tot sancties.

6.SANCTIES

Overtredingen van de gedragsregels kan leiden tot sancties opgelegd door FC Esperanza Pelt. Afhankelijk van de ernst, omstandigheden en leeftijd worden passende maatregelen genomen.Overtredingen tegen de spelregels kunnen leiden tot sancties die worden opgelegd door de KBVB. Aan iedere verstrekte rode of gele kaart verbindt de KBVB een geldboete en (eventueel) een schorsing.